Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Wydział Farmaceutyczny

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

 

Profesjonalizm, Doświadczenie, Pasja.

Misją Wydziału Farmaceutycznego jest kształcenie magistrów farmacji, analityki medycznej oraz kosmetologii, którzy sprostają rosnącej konkurencji na rynku europejskim. Jesteśmy wydziałem z ponad 60-letnią tradycją. Stale udoskonalamy metody nauczania tak, aby poziom wiedzy naszych studentów spełniał oczekiwania przyszłych pracodawców. Kształcenie na wydziale od wielu lat cieszy się bardzo dużym powodzeniem, na co dowodem jest coraz większe zainteresowanie poszczególnymi kierunkami.
 
Wydział Farmaceutyczny został powołany w 1945 r. rozporządzeniem Ministra Oświaty, jako jednostka Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1950, wraz z Wydziałem Lekarskim został włączony do nowo utworzonej uczelni - Akademii Medycznej. W 2002 roku stał się jednostką organizacyjną nowopowstałego Uniwersytetu Medycznego. W roku 1977 przy Wydziale Farmaceutycznym powołano Oddział Analityki Medycznej, przemianowany w 1998 r. na Oddział Medycyny Laboratoryjnej. W roku 1996 przy Wydziale Farmaceutycznym utworzono też Wyższe Zawodowe Studium Kosmetyczne (obecnie Oddział Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego).
Wydział Farmaceutyczny jest jednostką organizacyjna należącą do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Administracyjnie podzielony jest na 9 katedr, w skład których wchodzą 22 zakłady oraz Zakład Farmakogenetyki należący do Wydziału Pielęgniarstwa:

W ramach Wydziału funkcjonują trzy oddziały: Oddział Medycyny Laboratoryjnej; Oddział Kosmetologii; Oddział Kształcenia Podyplomowego. Jednostki organizacyjne Wydziału uczestniczą również w kształceniu studentów innych Wydziałów.

 

Kształcenie na Wydziale Farmaceutycznym

Wydział kształci magistrów farmacji  na jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych)  oraz magistrów analityki medycznej (jednolite studia magisterskie, stacjonarne), a także magistrów kosmetologii (uzupełniające studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) i licencjatów kosmetologii (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).
Proces nauczania na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oparty jest na wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczającej. Podstawą zespołu nauczającego jest 33 samodzielnych pracowników nauki, w tym 14 z tytułem profesora (profesorów nauk farmaceutycznych - 13). Kadrę tę uzupełnia znacząca liczba doświadczonych nauczycieli akademickich ze stopniem doktora. Wielu nauczycieli akademickich posiada I lub II stopień specjalizacji farmaceutycznej.
Wydział dysponuje obszerną bazą lokalową, przystosowaną do prowadzenia zajęć laboratoryjnych oraz własnymi salami wykładowymi i seminaryjnymi. Studenci korzystać mogą z Biblioteki Wydziałowej (z dostępem do Internetu), wydziałowej Pracowni Informatycznej na 12 stanowisk (druga pracownia w toku prac adaptacyjnych) i zaplecza socjalnego (miejsce do pracy własnej i bufet na terenie Wydziału). Program kształcenia realizowany jest przy współudziale jednostek ogólnouczelnianych oraz zakładów należących do innych wydziałów UM. Wszystkie przewidziane programem kształcenia przedmioty realizowane są przy użyciu podstawowych metod dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń i seminariów. Ćwiczenia prowadzone są w laboratoriach przystosowanych do specyfiki zajęć, w których studenci wykonują zadania samodzielnie z pełnym dostępem do materiałów i urządzeń. Dla zwiększenia atrakcyjności zajęć i poprawy efektywności nauczania wprowadzane są również mniej popularne formy, jak: zajęcia w terenie (wycieczki botaniczne), samodzielne opracowania zadań badawczych (zajęcia z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych), zwiedzanie zakładów przemysłowych, ćwiczenia w zakładach produkcyjnych, ćwiczenia w aptece otwartej i szpitalnej, zajęcia na bazie własnego ogrodu botanicznego oraz wykłady monograficzne i udział studentów w organizowanych konferencjach naukowych. Uczelnia oferuje także możliwość nauki w trybie Indywidualnego Toku Nauczania (dla studentów szczególnie uzdolnionych) i Indywidualnej Organizacji Studiów. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu farmacji.
Zainteresowania badawcze studentów mogą być realizowane w licznych Kołach Naukowych działających przy zakładach naukowych w ramach Studenckich Towarzystw Naukowych. Wydział Farmaceutyczny uczestniczy w programie ERASMUS oferując studentom farmacji naukę na uniwersytetach francuskich, brytyjskim i fińskim.

Kierunek:

Kierunek: farmacja

Żaden inny kierunek nie stwarza możliwości zdobycia wiedzy z tak różnych, wydawałoby się, dziedzin: chemii, biologii i medycyny jednocześnie. To zaś znajduje przełożenie nie tylko na wszechstronne wykształcenie, ale i na szerokie możliwości znalezienia interesującej pracy.

Farmacja jest nauką o lekach syntetycznych, naturalnych, a także składnikach lekowych kosmetyków oraz żywności. Łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin: biologii (botanika farmaceutyczna), chemii (synteza substancji leczniczych, analiza chemiczna leków), biochemii (genetyka), medycyny (farmakologia, diagnostyka laboratoryjna), fizyki (metody analizy instrumentalnej stosowane w analizie leków), biotechnologii (przemysłowa synteza substancji leczniczych, produkcja postaci leków), psychologii (opieka farmaceutyczna), ekonomii (optymalizacja kosztów opieki zdrowotnej),  statystyki (kontrola jakości, rejestracja leków) czy informatyki (modelowanie molekularne - dopasowanie potencjalnych leków do receptorów).
Do zadań farmacji należy m. in.: badanie wpływu substancji chemicznych na organizm, poszukiwania nowych leków, wdrażanie leków do produkcji, kontrola dystrybucji i kontrola jakości leków, marketing farmaceutyczny, poszukiwanie zamienników.

Farmaceuta jest odpowiedzialny za sporządzanie, klasyfikowanie, przechowywanie i wydawanie leków. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje współpracę farmaceuty z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, w celu zapewnienia choremu jak najlepszej opieki farmakologicznej.

Obecnie farmaceuta często staje się osobą  "pierwszego kontaktu" w sytuacjach zagrożenia, wystąpienia dolegliwości, pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do terapii.

Charakter wykonywanej pracy pozwala wyodrębnić kilka specjalizacji w tym zawodzie:

 • Farmaceuta naukowiec, który zajmuje się analizą i tworzeniem receptur leków,
 • Farmaceuta technolog - nadzoruje proces produkcji leków,
 • Aptekarz - pracuje w aptece, gdzie wydaje leki zapisane przez lekarzy, doradza przy zakupie specyfików dostępnych bez recepty, wykonuje tzw. leki recepturowe,
 • Farmaceuta kliniczny, pracujący w szpitalnym laboratorium, przeprowadza analizy materiału biologicznego, a także określa interakcje między lekami.

Studia na Wydziale Farmaceutycznym przeznaczone są dla osób interesujących się naukami przyrodniczymi, szczególnie biologią i chemią. Kandydatów powinna cechować duża dokładność i precyzja, dobra pamięć, zdolność dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych, odpowiedzialność. Farmaceuta przez cały czas pracy w zawodzie musi się dokształcać, a więc musi to być osoba lubiąca wyzwania, ambitna i pracowita.
W wielu sytuacjach zawodowych przyda się łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, otwartość.


Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do: sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych; wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych; sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych; udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w farmakoterapii; prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i dziedzinach pokrewnych.

Potrzebna jest także umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami ochrony zdrowia publicznego, ze wskazaniem na apteki ogólnodostępne i szpitalne, fabryki i hurtownie farmaceutyczne, ośrodki badawczo-rozwojowe, inspekcyjne oraz administracyjne związane z ochroną zdrowia.

 

A co po studiach?..

Absolwenci  z dyplomem Wydziału Farmaceutycznego mogą podjąć pracę w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych;
 • przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wytwarzanie i wprowadzenie produktu leczniczego na rynek (jako monitor badań klinicznych, kontroler jakości, przedstawiciel medyczny lub farmaceutyczny);
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne nad działaniem leków;
 • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia;
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska (Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Leków);
 • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej;
 • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych (badania kliniczne leków, terapia monitorowana);
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych;
 • wyższych uczelniach medycznych.

W ramach istniejących specjalizacji podyplomowych farmaceuta ma możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności zgodnie z planowaną ścieżką rozwoju zawodowego. Może wybierać między innymi spośród: analityki farmaceutycznej, farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej, farmakologii, lecznictwa roślinnego. Możliwe jest również podjęcie studiów doktoranckich.

Ukończenie kursu specjalizacyjnego stwarza dodatkowe szanse rozwoju i awansu zawodowego: specjalista farmacji aptecznej może kierować apteką otwartą lub szpitalną; specjalista farmacji przemysłowej - produkcją farmaceutyczną; specjalista analityki leku - laboratorium analitycznym i działem kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym; specjalista bioanalizy - pracownią w szpitalu i w stacji sanitarno-epidemiologicznej; specjalista badania żywności - pracownią w Państwowym Zakładzie Higieny, Instytucie Żywności i Żywienia lub stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Zdobycie stopnia doktorskiego i wyższych daje możliwości pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych.

 

Kierunek: analityka medyczna

Dynamiczny rozwój przemysłu oraz postęp technologiczny sprzyjają powstawaniu coraz większej liczby miejsc pracy dla profesjonalnie przygotowanych specjalistów w zakresie analityki medycznej.

Analityka medyczna to dziedzina nauk medycznych, której głównym zadaniem jest badanie i charakterystyka materiałów pobranych od pacjenta. Zakres diagnostyki laboratoryjnej obejmuje badania laboratoryjne oraz mikrobiologiczne, pomagające określić fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości pobranych materiałów dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub też sanitarno-epidemiologicznych. W obszarze analityki medycznej mieszczą się m. in. takie dyscypliny, jak: biochemia kliniczna, mikrobiologia, wirusologia, genetyka laboratoryjna, immunologia, toksykologia kliniczna, hematologia, transfuzjologia, serologia czy parazytologia laboratoryjna.
Analityka medyczna to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiele dziedzin z obszaru medycyny, farmacji czy biotechnologii, chemii, fizyki, matematyki, a nawet statystyki. Oferuje szerokie możliwości rozwoju, ponieważ diagnostyka laboratoryjna jest obszerną i bardzo dynamicznie rozwijającą się dyscypliną.

Analityk medyczny bierze udział w kompleksowej ocenie stanu zdrowia pacjenta. Pierwszorzędnym celem jego pracy jest prawidłowe wykonanie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza. Podstawowym miejscem pracy są laboratoria diagnostyczne, w skład których wchodzą różne pracownie specjalistyczne: hematologii, biochemii, analityki, sterydowa, a także bakteriologii, patomorfologii czy serologii. W pracowni hematologii wykonywana jest analiza układu krwiotwórczego, przede wszystkim morfologia krwi obwodowej, która jest podstawowym badaniem diagnostycznym. W pracowni biochemii wykonuje się pojedyncze analizy dla oznaczenia w badanym materiale poziomu konkretnej substancji: cukru, białka, enzymów czy składników mineralnych takich, jak potas, magnez czy sód. W pracowni analityki oceniane są przede wszystkim właściwości fizykochemiczne (ciężar właściwy, barwa, klarowność) oraz oznacza się białko, cukier i inne parametry badanych substancji, np. moczu. W pracowni sterydowej oznaczany jest poziom hormonów. Analityk medyczny musi potrafić posługiwać się drobnym sprzętem laboratoryjnym, wirówkami, skomputeryzowanymi analizatorami hematologicznymi i biochemicznymi. Powinien także umieć pracować z mikroskopem.

Diagnostyka laboratoryjna to także działalność naukowa i edukacyjna obejmująca kierowanie laboratorium, prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych przez osobę uprawnioną do wykonywania zawodu analityka medycznego.

 

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Analityka medyczna posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną - w zakresie medycyny laboratoryjnej.

Jest przygotowany do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie: chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, immunopatologii oraz toksykologii.

Umiejętności praktyczne: pobieranie i przygotowywanie materiału do badań; stosowanie laboratoryjnych algorytmów postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych; wykonywanie badań laboratoryjnych przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych; autoryzacja i interpretacja wyników badań; sugerowanie rozpoznania określonej patologii lub jednostki chorobowej; prowadzenie i dokumentacja wewnątrz- i zewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości badań laboratoryjnych; ocena wartości diagnostycznej wyników badań oraz rozwiązywanie problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji.

Absolwent posiada umiejętności: partnerskiej współpracy zawodowej z lekarzami, farmaceutami oraz pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie działań diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania leczenia; bieżącej aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w toku ciągłych szkoleń, kształcenia specjalizacyjnego oraz samokształcenia; zarządzania w zakresie medycyny laboratoryjnej; uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych.

 

A co po studiach?..

Absolwenci analityki medycznej wykonują zawód diagnosty laboratoryjnego, który odgrywa niezwykle istotną rolę w działaniach profilaktycznych oraz procesach diagnozowania, leczenia i monitorowania stanu zdrowia pacjenta.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów pozwalają absolwentowi na podjęcie interesującej pracy w:

 • publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych;
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne;
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska;
 • urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia;
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej
 • placówkach dydaktycznych i naukowo-badawczych - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent posiada również kompetencje pozwalające na:

 • zarządzanie placówkami ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów diagnostycznych;
 • pracę w przemyśle medycznym;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Po zakończeniu studiów absolwent ma możliwość:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich;
 • podjęcia kształcenia specjalizacyjnego w różnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej takich, jak mikrobiologia, transfuzjologia, toksykologia (po odbyciu stażu i uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu).

 

Kierunek: kosmetologia

Aktualnie wzrasta poziom życia oraz samoświadomości społecznej dotyczącej zdrowego trybu życia, wzrasta więc tym samym zapotrzebowanie na specjalistów, którzy pomogą zadbać o samego siebie.

Kosmetologia jest interdyscyplinarną, bardzo obszerną dziedziną wiedzy medycznej. Zajmuje się profilaktyką chorób skóry i zmian skórnych oraz przedwczesnego pojawiania się zewnętrznych oznak starzenia, a także zagadnieniami związanymi z zabiegami upiększającymi, składem i właściwościami preparatów kosmetycznych.

Kosmetolog to specjalista w zakresie ochrony, korekty lub przywracania urody ciała. Posiadając przygotowanie medyczne potrafi szybko i bezbłędnie ocenić stan skóry i zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości.

Program studiów kosmetologicznych obejmuje: podstawowe wiadomości z zakresu medycyny (anatomię, fizjologię, biochemię, chemię kosmetyczną); wiedzę z konkretnych dziedzin medycznych (dermatologii, alergologii, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej); wiedzę specjalistyczną (kosmetologia, higiena, receptura kosmetyku, estetyka i makijaż); elementy innych dyscyplin - etyki zawodowej, ratownictwa, zdrowia publicznego czy dietetyki; a także technologię produkcji kosmetycznej, homeopatię, aromaterapię i wiele innych dziedzin.

Kandydat powinien posiadać ponadto zdolności manualne, wyczucie piękna i estetyki, a także umiejętność łatwego komunikowania się.

Profil absolwenta

Studia na kierunku kosmetologia zapewniają studentom możliwość interdyscyplinarnego wykształcenia w zakresie współczesnej kosmetologii obejmującego: kompleksową wiedzę ogólną, wiedzę z zakresu właściwości preparatów kosmetycznych oraz mechanizmów ich działania, znajomość wybranych zagadnień z dermatologii i medycyny estetycznej, wiedzę z zakresu chemii kosmetycznej, wyrobów kosmetycznych, ich składu, działania i metod ich produkcji, wiedzę z zakresu medycyny (przede wszystkim anatomia, fizjologia, toksykologia podstawy fizjoterapii), wiedzę z zakresu chemii ogólnej, organicznej oraz biochemii, podstawową wiedzę z biofizyki wraz z możliwością jej wykorzystania w kosmetologii, umiejętność rozpoznawania schorzeń, które stanowią przeciwwskazanie do wykonywania niektórych zabiegów kosmetycznych oraz kwalifikujących się do konsultacji z dermatologiem, umiejętność obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce, wiedzę z zakresu marketingu, ekonomii, zarządzania i organizacji przedsiębiorstw, wiedzę z zakresu estetyki i makijażu.

W ramach tego kierunku studenci nabywają umiejętności praktycznych w zakresie poprawy stanu fizjologicznego organizmu oraz działania w ścisłej współpracy z personelem medycznym (dermatologiem, alergologiem, chirurgiem plastycznym) podczas dokonywania zabiegów pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

Absolwent posiada szerokie kompetencje w zakresie pielęgnacji urody i opóźniania procesów starzenia oraz profilaktyki zdrowia, a także niezbędne kwalifikacje do właściwego planowania i prawidłowego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych,
leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

Kosmetolog powinien być również doskonałym edukatorem: mieć zdolność promowania zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody, z uwzględnieniem profilaktyki poważnych schorzeń medycznych; udzielać profesjonalnych porad osobom z chorobami i defektami skórnymi; zapewniać pacjentom pełen komfort psychiczny podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych.

 

A co po studiach?..

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu oraz praktycznym umiejętnościom absolwenci kosmetologii przygotowani są do pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • ośrodkach odnowy biologicznej;
 • centrach Spa&Wellness;
 • ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych;
  gabinetach dermatologicznych (jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry);
 • firmach produkujących kosmetyki jako pracownicy biorący udział w opracowywaniu receptur nowych wyrobów, procesie kontroli jakości i działaniach marketingowych;
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci lub doradcy klienta;
 • działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych;
 • szkolnictwie kosmetycznym;
 • organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i troski o urodę;
 • redak­cjach profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia.

Drukuj stronę