Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Dokumenty do pobrania

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Ochrona danych osobowych (prezentacja)
GIODO
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych...

Archiwum

Oświadczenie o zachowaniu poufności
Wniosek o udostępnianie materiałów archiwalnych
Spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia
Spis zdawczo-odbiorczy akt
Spis spraw
Spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych
Karta udostępnienia akt
Protokół oceny dokumentcji niearchiwalnej

Biuro Promocji

Identyfikacja wizualna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych

Regulamin składania wniosków i udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto
Wniosek o uruchomienie postępowania

Biuro Remontów i Eksploatacji

Wniosek o przesunięcie do Magazynu Rotacyjnego
Oświadczenie o dekontaminacji
Wniosek o przesunięcie z Magazynu Rotacyjnego

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 

Centrum Nauczania Języków Obcych

Sekcja Spraw Socjalnych

Zarządzenia nr 31 z dnia 06.05.2014r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Zarządzenia nr 32 z dnia 09.05.2013r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Zarządzenia nr 38 z dnia 23.04.2012r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Zarządzenia nr 30 z dnia 28.04.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian  w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Zarządzenie nr 23 /2010 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zakładowego Funduszu Świadzceń Socjalnych
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadzceń Socjalnych UM w Łodzi

Załączniki:
- załącznik nr 1 Oświadczenie o przychodach za rok.....
-
załącznik nr 2 tabela dofinansowania z ZFŚS tzw. "wczasy pod gruszą"
- załącznik nr 3 tabela dofinansowania z ZFŚS do wczasów pracowników i rodzin
- załącznik nr 4 odpłatność i dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- załącznik nr 5 kwoty pożyczek
- załącznik nr 6 wzór rachunku refundacji wypoczynku rodzinnego
- załącznik nr 7 wzór rachunku refundacji wypoczynku dzieci i młodzieży
- załącznik nr 8 wzór rachunku lub dowodu wpłaty do refundacji rekreacji
- załącznik nr 9 tabela dofinansowania do zajęć sportowo-rekreacyjnych


Wniosek o dofinansowanie wczasów lub o wczasy "pod gruszą" - załącznik 10
Uwaga: do wniosku (obustronnie zadrukowanego) dołączyć "Oświadczenie o przychodach za rok..."
Wniosek o refundację wypoczynku dzieci - załącznik 11
Uwaga: do wniosku (obustronnie zadrukowanego) dołączyć "Oświadczenie o przychodach za rok..."
Wniosek o pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - załącznik 12
Uwaga: do wniosku (obustronnie zadrukowanego) dołączyć dwa egzemplarze (obustronnie zadrukowane) oświadczenia poręczycieli.
Oświadczenie poręczycieli
Zobowiązanie do wpłat - załącznik 13

Dział Rozliczeń Dydaktycznych

UWAGA
Umowy należy wypełnić w dwóch egzemplarzach i dołączyc do nich należy jedno oświadczenie.

Umowa dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UM
 Umowa dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UM - angielski
Wzory pism dot. zawierania umów-zleceń oraz dot. potwierdzenia wykonania zajęć w ramach zawartej umowy-zlecenia
Wzór oświadczenia do umowy zlecenia


Dział Organizacyjno-Prawny

Postępowanie administracyjne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi - wzory pism i decyzji
Metryka aktu prawnego
Wzór uchwały
Wzór zarządzenia
WNIOSEK O UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA/UPOWAŻNIENIA
WNIOSEK O ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA/UPOWAŻNIENIA


Dział Spraw Osobowych

 1. Prawa autorskie
 2. Umowy cywilno-prawne
 3. Odznaczenia
 4. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
 5. Ocena okresowa nauczyciela akademickiego
 6. Wniosek o rozpoczęcie procedury naboru na wolne stanowisko pracy   (Zarządzenie 51/2013)
 7. Procedura procesu adaptacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi nowo zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (Zarządzenie Nr 78/2014)
 8. Procedura szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi niebędących nauczycielami akademickimi (Zarządzenie Nr 77/2014)
 9. Regulamin systemu okresowych ocen pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi niebędących nauczycielami akademickimi (Zarządzenie Nr 79/2014)
 10. Wnioski dot. nagród oraz premii regulaminowej
 11. Wnioski urlopowe
 12. Uprawnienia zwiazane z rodzicielstwem
 13. Pozostałe

Dział Projektów

Wynagrodzenie uzupełniające
Wzór wniosku dla umow strukturalnych
Dodatek specjalny
Formularze i Wnioski
Druki do wypłat z umów badawczych - umowa zlecenie, o dzieło

Dział Współpracy Zagranicznej

Wniosek wyjazdowy
Wniosek o przyjęcie gościa zagranicznego
Prośba o dokonanie przelewu
Rozliczenie wyjazdu zagranicznego
Ewidencja przebiegu pojazdu
Regulamin przyjmowania gości zagranicznych
Wykaz stawek diet

Informator Nauki Polskiej - aktualizacja danych

Aktualizacja danych na potrzeby "Informatora Nauki Polskiej"
Informacja o sposobie weryfikowania materiałów do Informatora Nauki Polskiej
Formularz zgłoszenia nowego wydziału
Formularz zgłoszenia nowej samodzielnej placówki naukowej
Wykaz dyscyplin naukowych wg KBN

Inspektorat BHP

BHP w pigułce - materialy szkoleniowe
        - Ergonomia - zdrowa praca biurowa
        - Pierwsza pomoc przedmedyczna - jak jej udzielić
        - Wypadek pracownika - co dalej
        - Pierwsza pomoc przedmedyczna c.d. - zagrożenia dla ratownika
        - Pierwsza pomoc dzieciom poniżej 1 roku życia

Instrukcja BHP przy pracach administracyjno-biurowych
Zaświadczenie o stanie zdrowia
Wzór podania o dofinansowanie okularów
Wzór zgłoszenie wypadku studenta
Wzór zgłoszenie wypadku pracownika
Wzór wniosku o przyznanie dodatku specjalnego ze względu na warunki wykonywanej pracy
Znaki BHP
Szablon do oceny ryzyka zwodowego
Wzór szablonu do oceny ryzyka zawodowego
Lista substancji/mieszanin używanych w jednostce
        Wzór - Lista substancji/mieszanin używanych w jednostce
Sprawozdanie z czynników raktwórczych i mutagennych
        Pismo przewodnie 2014
         zał. 1a i zał. 1b zał. nr 2 zał. nr 3 zał. Nr 4

Inspektorat PPoż.


Instrukcja obsługi gaśnic
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w domu studenta
Informacje dla administratorów
Co to jest pożar i jak go ugasić
Bezpieczny dom - poradnik PSP
Zasady postępowania na wypadek pożaru
Zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo pożarowe obiektu

Samodzielna Sekcja ds. Obronnych

Instrukcja w sprawie zasad postępowania w przypadku ataku terrorystycznego w obiektach (kompleksach) Uniwersytetu Medycznego
Stopnie alarmowe - Moduły zadaniowe UM
Regulamin funkcjonowania Zespołu Kierowania UM
Sygnały alarmowe - komunikaty ostrzegawcze
Wytyczne Kanclerza UM z dn. 23.12.2009r. w sprawie zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu powiadamiania i alarmowania UM

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Statut
    - K O M U N I K A T Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
Komunikat Zarządu PKZP (17.07.2012)
Wniosek
Zaświadczenie

Drukuj stronę