Analityka medyczna

Studia prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym…

Studia stacjonarne

Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Analityka Medyczna Studia jednolite magisterskie stacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Orientacyjny limit miejsc 2015/2016: 50
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2015/2016: 250 pkt
Postępowanie kwalifikacyjne„nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005 Biologia poziom rozszerzony – 200 pkt*
Do wyboru chemia lub fizyka lub matematyka poziom rozszerzony – 200 pkt*
Postępowanie kwalifikacyjne„stara matura” szczegóły niebawem
*Uwagi do ocen: *W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie rozszerzonym będą liczone podwójnie tj. 1%=2pkt rekrutacyjne. Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
Składanie dokumentów: Dostarczenie przez osoby zakwalifikowane niżej wymienionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia list rankingowych.
Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia.
Lista dokumentów: Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
● 2 fotografie w formacie legitymacyjnym – zobacz
● podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
● kserokopia dowodu osobistego
● oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego i ich kserokopia
● przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy
● ksero karty szczepień lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
● oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów
● lektorat – test z języka angielskiego, który należy wypełnić po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia”, wydrukować wynik i dołączyć do teczki
Uwagi ogólne: Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w niebieskiej teczce. Teczki prosimy opisywać według wzoru wzór teczki
Sprawdź statystyki z poprzednich lat: link

Opis kierunku i profil absolwenta

Opis kierunku

Dynamiczny rozwój diagnostyki laboratoryjnej oraz postęp technologiczny sprzyjają powstawaniu miejsc pracy dla profesjonalnie przygotowanych specjalistów w zakresie Analityki Medycznej/Medycyny Laboratoryjnej.

Absolwenci kierunku uzyskują prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna to dziedzina nauk medycznych, której głównym zadaniem jest badanie i charakterystyka materiałów biologicznych pobranych od pacjenta. Czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują:

1) badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;

2) mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;

3) działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej;

4) badania, które służą do identyfikacji nosiciela genu odpowiedzialnego za chorobę, oraz testy, które wykrywają genetyczne predyspozycje lub podatność na zachorowanie.

W obszarze analityki medycznej mieszczą się m. in. takie dyscypliny, jak: biochemia i chemia kliniczna, mikrobiologia, wirusologia, biologia molekularna, genetyka laboratoryjna, immunologia, toksykologia kliniczna, hematologia, koagulologia, transfuzjologia, serologia, cytomorfologia, diagnostyka izotopowa, diagnostyka endokrynologiczna i andrologiczna czy parazytologia laboratoryjna.

Plan studiów przewiduje realizację podstawowych przedmiotów biologiczno-medycznych, chemicznych i behawioralno-społecznych na dwóch pierwszych latach studiów, co daje podstawy do zrozumienia stosowanych metod badań laboratoryjnych oraz kształtuje umiejętności komunikacji z przyszłym środowiskiem zawodowym.

Późniejsze lata studiów poświęcone są głównie kształceniu kierunkowemu, w tym wiedzy i  umiejętności przydatnych do podjęcia kształcenia podyplomowego.

Efekty kształcenia przewidziane programem studiów są zdobywane przez studenta podczas zajęć obowiązkowych, a także podczas zajęć fakultatywnych.

Absolwent  kierunku jest zdolny do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, podjęcia specjalizacji, pracy dydaktycznej i naukowej na wyższej uczelni lub w instytucie naukowym.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zdolnego do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Absolwent jest wyposażony w wiedzę ogólną z zakresu podstawowych nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w szczegółową wiedze z zakresu medycyny laboratoryjnej.

W czasie studiów kształcone są następujące umiejętności:

1) wykonywania i wykorzystania badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia;

2) planowania i przeprowadzania laboratoryjnej strategii diagnostycznej, zgodnej z postępem wiedzy;

3) uzyskiwania wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych i ich interpretacji;

4) rozwiązywania problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej;

5) konsultacji w procesie diagnostycznym;

6) zarządzania i kierowania zespołami w medycznym laboratorium diagnostycznym;

7) współpracy z pracownikami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia..

Absolwent kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna otrzymuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wydawane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Diagnosta laboratoryjny wykonuje swoje czynności ze świadomością, że wyniki jego  pracy chronią zdrowie i życie człowieka.

Absolwent potrafi aktualizować wiedze i umiejętności zawodowe w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w toku ciągłych szkoleń i samokształcenia.

Absolwent kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna po uzyskaniu wymaganego stażu pracy może rozpocząć kształcenie specjalizacyjne w zakresie: laboratoryjnej diagnostyki medycznej, laboratoryjnej immunologii medycznej, mikrobiologii medycznej, laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, laboratoryjnej toksykologii medycznej, laboratoryjnej genetyki medycznej, zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, cytomorfologii medycznej, parazytologii medycznej, epidemiologii oraz laboratoryjnej hematologii medycznej.